Spojite se s nama

Bok, što tražiš?

SheShe

Istaknuto

Zašto se ljudi ne slažu?

Obitelj i zajednica u kojoj ste odrasli, država, religija i okolnosti određuju pravila i način života koji odmalena formira vaš identitet.

Mnogo je razloga zašto se ljudi ne slažu jer svatko od nas ima svoj svjetonazor, navike i ponašanja koja su formirana različitim okolnostima i utjecajima tijekom života. Obitelj i zajednica u kojoj ste odrasli, država, religija i okolnosti određuju pravila i način života koji odmalena formira vaš identitet.

Spirala svijesti

Jedan od modela koji pomaže da prepoznate različite perspektive i razumijete vrijednosti i motivaciju koja se nalaze u pozadini vlastitih ponašanja, a i ponašanja drugih ljudi je i spiralna dinamika. Kao i svaki model ona služi kao smjernica za razmišljanje i produbljivanje razumijevanja što omogućava da izaberete prikladan pristup kada komunicirate s pojedincima, organizacijama ili poslovnim sistemima kojim ćete ostvariti učinkovitu komunikaciju i rezultate koje želite.

Što je spiralna dinamika?

Spiralna dinamika model je psihološke evolucije koji objašnjava faze razvoja ljudske psihe. Pokazuje predvidljivost procesa psihološke i sociološke evolucije pojedinca, poslovnih sustava, država i civilizacije u cjelini. Uvid je u razumijevanje sustava razmišljanja(mindset) i spektar ljudskih ponašanja, vjerovanja i vrijednosti koje određuju osobne izbore i oblikuju identitet.

Evolucija ljudske svijesti može se predstaviti dinamičnom, spiralno usmjerenom strukturom prema gore s tim da se evolucija kreće prema sve većoj složenosti.

Gravesian Theory

Spiralna dinamika temelji se na istraživanju američkog psihologa Clare W. Gravesa koji je želio razumjeti ljudsku prirodu. Dr.Graves počeo je tražiti obrasce ljudskog razvoja i povezanosti s drugim teorijama i proveo je više od 20 godina prikupljajući podatke iz brojnih izvora. U svom istraživanju pronašao je specifične obrasce na osnovu kojih je definirao tzv. nivoe postojanja. Ispitujući tisuće sudionika ustanovio je da postoje određene faze razvoja ljudske psihe i kolektiva kao cjeline.

Ljudska priroda je dinamična

Dr.Graves smatrao je da je ljudska priroda dinamična jer se uvijek razvija i prilagođava u skladu s uvjetima života. U tim promjenama nastaju novi psihološki sustavi tako da se nova znanja implementiraju i nadograđuju na prethodne. Sa svakim novim sustavom razmišljanja koji izranja iz promjena, mijenjanju se vrijednosti i pravila života, obrasci ponašanja, svjetonazor i donošenja odluka. U svom istraživanju primijetio je kako svaki čovjek posjeduje potencijal za razvoj. U kojoj mjeri će ga realizirati ovisi o svjetonazoru, obrascima ponašanja i njegovim životnim okolnostima.

Nastanak spiralne dinamike

Njegovo istraživanja poznato i kao Gravesian Theory, preuzela su i razvila dva njegova studenta, Christopher Cowan i Don Beck, i nazvali ga spiralna dinamika. Osim psihološke evolucije individue, ovaj model objašnjava psihologiju organizacija, poslovnih sistema i država koju određuju individualni nivoi postojanja njihovih članova.

Svaka faza je jednako važna

Važno je naglasiti da niti jedan nivo postojanja ili faza razvoja sama po sebi nije bolja ili lošija, naprednija ili nazadnija. Svaka je jednako važna kako bi se integrirala sva učenja koja su potrebna kako bi se čovjek ili sustav u cijelosti razvio i iskoristio sve potencijale. Ovaj model dobro je primjenjivati u svrhu samorazvoja, razvoja tvrtki ili odnosa jer može biti putokaz koji ukazuje u kojim aspektima svoje osobnosti, organizacije ili odnosa imate prostora za učenje, rast i razvoj.

Nivo postojanja

Svaki nivo postojanja ima svoje dobrobiti i svrhu jer određena faza razvoja ne definira pojedinca. Svatko od nas ima težište koje je pretežno u jednoj fazi ali izražavamo se i kroz druge faze odnosno vrijednosne strukture.

Dva nivoa postojanja

Spiralna dinamika razlikuje dva nivoa postojanja. Prvi uključuje faze od Bež do Zelene, odnosno prvih šest od osam faza nalazi se na prvom nivou. Najvažnija razlika između prvog i drugog nivoa postojanja je da kada vam se težište nalazi u jednoj od prvih šest faza skloni ste se identificirati s vrijednosnim sustavom te faze. Što znači kako, između ostalog, vjerujete da su vaša vjerovanja i ponašanja najispravnija i da bi se svi drugi ljudi trebali ponašati na isti način.

Drugi nivo postojanja otvara vrata novom načinu na koji sagledavate stvarnost i u njemu dolazi do širenja svijesti. Možete sagledati sve prethodne faze razvoja, prepoznati njihovu važnost, prihvatiti različitosti i vrijednosti drugih ljudi. Možete razumjeti njihova eventualna ograničenja i znate komunicirati uvažavajući različite vrijednosti, stavove i ponašanja. Istovremeno razumijete da je svaka faza nužna i ne može se preskakati. Kada razumijete važnost i nužnost određene faze omogućavate bolju komunikaciju i razumijevanje drugih ljudi, sustava i čovječanstva u cjelini.

Ja – Mi

U prijelazu iz faze u fazu fokus se transferira s individualnosti na kolektiv, od ja na mi, i tako naizmjence.

Faze razvoja

Bež

Faza niskog nivoa svijesti. Egzistencija i instinktivni nagoni. Fokus je na preživljavanju. Na kolektivnom nivou, čovječanstvo je bilo u ovoj fazi prije 150.000 godina. Na individualnom nivou, u ovoj fazi su djeca do treće godine, senilne osobe i slično.

Ljubičasta

Plemenska faza. Ljudi se udružuju u plemena i fokusiraju na preživljavanje plemena. U ovoj fazi razvoja svijet je pun misterije, nema znanosti i tehnologije. Opasnost je svuda. Sigurnost se nalazi u plemenu i identitet je vezan za pleme. U Africi i Amazoni i danas postoje plemena koji žive na ovakav način. Na individualnom nivou, ovo je faza kada se dijete počinje identificirati s obitelji, od treće do šeste godine života. Važno je da se dijete osjeća prihvaćeno jer u toj fazi gradi sigurnost i samopouzdanja.

Crvena

Faza dominacije. Individue unutar plemena počinju se po nečemu razlikovati i isticati poput najboljih lovaca ili ratnika i dolaze na ideju da bi mogli prisvojiti više moći za sebe. Žrtvovanje individualnosti i osobnih potreba koje su prisutne u prethodnoj ljubičastoj fazi više nije opcija. Tada postaju vođe plemena, i započinju ratove. Cilj je moć, a sredstvo je iskorištavanje i fizička dominacija. Danas, ova faza manifestira se kod raznih diktatora i vođa kriminalnih organizacija. Segmenti ove faze prisutni su i u tinejdžerskoj dobi. Psiha je osjetljiva, uvrjedljiva i uvjerena da sve zna. U ovoj fazi čovjek ne osjeća krivnju za ono što radi. Važno učenje u ovoj fazi jeste formiranje integriteta i određivanje osobnih granica.

Plava

U ovoj fazi definiraju se jasne granice unutar kojih postoje pravila ponašanja. Formiraju se institucije, religije i tradicija. Ponovo se identitet vezuje za kolektiv – instituciju, crkvenu zajednicu, naciju. Centri moći su država i crkva. Svijet i život ima jednostavnu strukturu koja uključuje rutinu i strogo poštovanje pravila. Svaka od faza spirale ima svoje konstruktivne i nekonstruktivne strane, a nekonstruktivan aspekt plave je da se vlastita kultura, religija i tradicija smatraju superiornom, dok se druge omalovažavaju pa čak vide i kao prijetnja. Konstruktivno učenje ove faze je da su ljudi dio sustava koji napreduje zbog svojih članova.

Narančasta

U ovoj fazi najvažniji je osobni uspjeh i isticanje, stjecanje materijalnih dobara te napredak znanosti i tehnologije. Na kolektivnom nivou centri moći postaju korporacije koje su pokretač ekonomije. Fokus se u ovoj fazi ponovo transferira na pojedinca, ali bez otvorene upotrebe fizičke sile. Narančasta faza je faza napretka što je konstruktivni aspekt ove faze. Nekonstruktivno u ovoj fazi su neki od načina na koji se dolazi do napretka i zanemarivanje negativnih efekata koji se nanose određenim grupama. Objektivnost se po prvi puta pojavljuje u narančastoj fazi, u svim prijašnjim fazama, čovjek je u potpunosti identificiran sa svojim svjetonazorom.

Prelazak u sljedeću fazu događa se iz dva glavna razloga. Stjecanje bogatstva dugoročno ne donosi sreću i zadovoljstvo, pa se na individualnoj razini postavlja pitanje što sada kada imam sve a i dalje nisam sretan? Također, resursi koji se iskorištavaju nisu bezgranični i stvaraju se ekološki problemi, što nije održivo.

Zelena

Fokus se transferira na međuljudske odnose i na utjecaj čovječanstva na planet. Odbacuje se materijalizam i konkurencija. Prioritet je povezivanje s ljudima, ljubav i mir. Razvija se razumijevanje za pojedince i druge kulture. Svaka kultura je jedinstvena i potrebno ju je poštivati. Važno je zaštiti biljne i životinjske vrste i očuvati zemlju za buduće generacije. Ključna riječ je empatija. Plava i narančasta faza resurse su doživljavale kao oskudne. U plavoj su se koristili pažljivo, a u narančastoj ih je bilo važno što više prikupiti za sebe. Zelena faza vjeruje da ih ima dovoljne za sve ako se racionalno rasporede. Nekonstruktivno u ovoj fazi je idealizam jer je namjera dobra ali premalo je rješenja. Kada se u obzir uzima svačija perspektiva nemoguće je djelovati.

Žuta

Ovom fazom prelazi se na drugi nivo postojanja koji je dr.Graves nazivao i nivo bivanja. Svijest se razvila pa prepoznaje i prihvaća sve prijašnje faze razvoja. Ovo je faza integracije i sistemskog razmišljanja. Prihvaćaju se ograničenja ljudske spoznaje i otvara um. Primjećuju se različite perspektive i uočavaju načini funkcioniranja različitih struktura unutar društva. Fokus je na otklanjanju problema u interakcijama unutar i između struktura. U žutoj fazi po prvi puta motivacija je izražavanje sebe, dok je u svim prijašnjim fazama bila nedostatak. Nedostatak sigurnosti, individualnosti, materijalnih dobara….Sada čovjek ima sve, strah se smanjuje jer nemate što izgubiti i ne morate se braniti. Ne ugrožavaju vas stavovi drugih ljudi jer ih prihvaćate i razumijete. Razvija se svijest o ekologiji na globalnom nivou. Važno je znanje, kompetentnost i sposobnost da se pristupi svakoj grupi na nivou te grupe. Tolerancija je važna ali se znaju i prioriteti što omogućava rješavanje problema.

Tirkizna

Holistička faza u kojoj se fokus ponovo s individualnog transferira na kolektiv, ali sada na cijeli svijet. Povezuje racionalno, emotivno i intuitivno. Glavna tema tirkizne faze je “doživjeti cjelovitost postojanja umom i duhom”.

Primjena spiralne dinamike

Ovaj model prati korake napredovanja i otkriva kako jednom kada je čovjek ili sustav dosegao određenu fazu razvoja ne vraća se više u prijašnje faze. Različiti segmenti života pojedinca poput karijere, odnosa ili duhovnosti mogu se izražavati u različitim fazama psihološke evolucije. Možete imati narančasti pristup u karijeri, plavi u duhovnosti, a žuti pristup učenju.

Gore navedeni su bazični principi ovog modela koji je puno kompleksniji i bogatiji jer kada se primjeni u životu pojedinca ima potencijal daljnjeg širenja svijesti i ekspanzije u svim segmentima života.

Spiralna dinamika može se primjenjivati u određivanju strategije za osobni razvoj, razvoj svjesnog liderstva, sistemskih i osobnih transformacija…

Svjestan život

Ključ svjesnog života, svjesnog liderstva, svjesnog roditeljstva ili partnerstva je u prepoznavanju gdje se u određenim segmentima na spirali nalazite vi i ljudi s kojima radite i živite. Tako možete izabrati odgovarajući pristup kojim ćete učinkovito komunicirati i ako je potrebno pomoći im da prijeđu u sljedeću fazu psihološke evolucije.

Gdje se vi nalazite?

Kako bi se ljudi slagali potrebno je na prvom mjestu poznavati svoje vrijednosti, motivaciju i razloge ponašanja. Tako možete efikasno komunicirati i rješavati eventualne nesuglasice i probleme. Svjestan čovjek ima razumijevanja za sve perspektive ali poznaje i prioritete i svoje granice čime omogućava rješenja koja stvaraju ishode kojima su sve strane zadovoljne.

Svaka individua pridonosi i oplemenjuje cijeli sustav čime se globalno povezuje i napreduje čovječanstvo u cjelini.

“Kad čovjek napokon uspije s jasnim spoznajama vidjeti sebe i svijet oko sebe, nalazi sliku daleko ugodniju. Vidljivo nepogrešivom jasnoćom do najsitnijeg detalja čovjekov je neuspjeh da bude ono što može biti i njegova zlouporaba svijeta. Ovo otkriće natjera ga da iskoči u potrazi za načinom života i sustavom vrijednosti koji će mu omogućiti da bude i više nego što je bio. On traži temelj samopoštovanja koje će imati sustav vrijednosti ukorijenjen u znanju i kozmičkoj stvarnosti u kojem se izražava kako bi svi ostali, sva bića mogli nastaviti postojati. Njegove vrijednosti sada su drugačijeg reda od onih na prethodnim razinama: Ne proizlaze iz sebičnog interesa, već iz priznanja veličanstvenosti postojanja i želje da to bude i dalje.“

Clare W. Graves

Autorica članka Ivana Song, certificirani trener i osnivačica Mind JuMp edukacije

Pročitajte još

Duh i tijelo

Ja volim svoj život i zapravo ne želim drugačiji?!

Duh i tijelo

Zamislite nekoga koga volite najviše na svijetu.

Duh i tijelo

Volim vjerovati u najljepše u ljudima. Toliko je prekrasnih stvari proizašlo iz ljubavi prema životu.

Duh i tijelo

Pamtim priču s jedne edukacije i rado je se sjetim  jer odlično dočarava koji su razlozi mnogih obrazaca ponašanja.

Advertisement